Sosyoloji biliminin kurucusu İbn-i Haldun, ortaya çıkaran Auguste Comte’tur. Üniversitelerin popüler bölümleri arasında olan sosyoloji bilimi kısa sürede tüm dünyada ses getirmiş bir daldır. Her ne kadar ülkemizde sosyoloji okuyan işsiz kalır algısı yaygın olsa da kısa sürede bu algının değişeceğine eminim 🙂

Sosyoloji Nedir?

Toplumun sorunlarını ve topluma yönelik kanunları inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Topluma eleştirel gözle bakan ve bu bilim dalında çalışma yapan kişilere sosyolog denir. Olması gereken toplumdan ziyade var olan toplumu geliştirmeye çalışır ve toplumu bir bütün olarak inceler. Tüm toplumlar için geçerli olacak evrensel kurallar çıkaramaz ve tanılar koyamaz.

Sosyoloji Ne Tür Problemler İçin Vardır?

Günümüz sosyolojisi yaşayış biçimi ve buna benzeyen konulardan ziyade işsizlik, okuma-yazma oranı, çoğunlukla işlenen suçlar gibi sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılıyor.

Sosyoloji Hangi Bilim Dallarından Yararlanıyor?

Geçmiş zamanlarda yaşamış toplulukları incelemek için tarihten; tarih öncesi zamanlarda yaşamış toplulukların hayat şartlarını incelemek için arkeolojiden; kültüre yansıyan, dini kuralları göz önünde bulundurmak maksadıyla da din biliminden yararlanmaktadır. Hukuk, iktiasat, sanat, göç, ahlak, siyaset gibi alt dalları da vardır.

sosyoloji ile ilgili görsel sonucu

Sosyolojinin Gelişmesinde Önemli Rol Oynayan Sosyologlar:

Auguste Comte: ”Pozitif Felsefe Dersleri” adlı eserinde sosyoloji terimini kullanmıştır. Bu eserde Comte toplumun örgütlenmesi sonucunda ortaya çıkan sorunların çözülmesi için pozitif anlayışı önermiştir. Ayrıca krallıklara karşı gelecek bir teori olan üç hal kanunu oluşturmuş teolojik hal, matafizik hal ve pozitif hal olmak üzere üç aşamaya ayırmıştır.

Karl Marx: Materyalist tarih anlayışıyla toplumu analiz eden bir metodu vardır. İnsanlık tarihinin gelişimini dönemlere ayırarak incelemiştir. Toplum analizini alt yapı ve üst yapı olarak ayırmıştır. Marx’a göre topumu anlamak için o toplumun alt yapısını ve üst yapısını incelemek gerekir. Kişinin yaşamını sürdürebilmek için emeğiyle çalışmak zorunda olması düşüncesini öne sürmüştür.

Emile Durkheim: Durkheim için toplumun gelişimi ”iş bölümü” kavramına dayanır ve toplumsal dayanışmanın iki şekli vardır: mekanik dayanışma ve organik dayanışma. Mekanik dayanışma iş bölümü zayıf olduğu noktada, organik dayanışma ise iş bölümü geliştiği zaman devreye girer. Sosyolojinin kurallarını belirleyerek sosyolojinin gelişimini etkilemiştir. Ayrıca modern sosyolojinin kurucusudur.

Ziya Gökalp: İlk Türk sosyolog olmasıyla beraber sosyolojinin ülkemize yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. Determinist bir sosyoloji ile toplumumuzu geriletmekten çok ileriye götürecek aşamaları takip etmiştir. Kadın haklarını ve modern aile görüşünü desteklemiştir. Pozitivist sosyolojiyi ülkemize benimsetmeye çalışarak Türkiye sosyolojisini ileriye taşımıştır. İslam filozofları, milli şairler, Batılı sosyolog ve psikologlardan etkilenmiştir.

Vilfredo Pareto: Lozan Ekolü’nün kurucusu olarakta bilinen Pareto, iktisat teorisine matematik analiz metotlarını uygulamış ve üretim, tüketim, maliyet teorilerine yeni bakış açıları geliştirmiştir. Bütün ülkelerin gelir dağılımını gösteren Pareto Kanunu, topluma yönelik en önemli çalışmasıdır.